โรงเรียนคุณภาพ

Zq5ril.gif


สมัครเรียน Onlineเวลาละหมาด

<


ค้นหาสถานที่ละหมาด

4WkjJ2.jpg


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


จำนวนผู้เข้าชม

มอบทุนนักเรียน

วันนี้ทางศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้มาพบผู้ปกครอง/นักเรียนเพื่อทำการสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านดูสภาพความเป็นจริงเพื่อมอบทุ...

อ่านต่อ.. »


ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วันนี้ทางโรงเรียนบ้านปากบางได้ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษคุณครูอภิชญา ปิตตะคะโส ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านปากบาง เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ ...

อ่านต่อ.. »


การประเมินการประกวดคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีอ 2562

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 3 ได้มอบหมายอภิเชษ คีรีโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 3 พร้อมด้วยค...

อ่านต่อ.. »


โครงการนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ทางโรงเรีนบ้านปากบาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ได้นำนักเรียนและบุคลากรไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง ชมพิพิธภัณฑ์สั...

อ่านต่อ.. »


โรงไฟฟ้าจะนะมอบทุนการศึกษา

วันนี้นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปากบางที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 5 ทุน อนุบาลจำนวน 2 ทุนๆ 1...

อ่านต่อ.. »


ประเมินติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาสงขลา เขต 3 โดยคณะกรรมการติดตามและการประเมินฯ ได้มาประเมินและตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปากบาง จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางโรงเรียนได้รับข...

อ่านต่อ.. »


ดูงานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

วันนี้ ท่านผู้อำนวยการ วิภานันท์ ทองเจริญ พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนบ้านน้ำลัด อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และนายอับดุลกอเดร์ ดารามะ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนโตะบาลา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พร้อมด้ว...

อ่านต่อ.. »


คณะผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาศึกษาดูงาน

วันนี้คณะผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาจากเครือข่ายร่มเกล้าจังหวัดยะลา ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนและศึกษาดูงานของโรงเรียนบ้านปากบาง โดยมี ดร.ศกลวรรณ สุขมี ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับและบรรยายเรื...

อ่านต่อ.. »


ศึกษาดูงาน"ห้องสมุดต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชชุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี"

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 นางปัทมา รอดผล ผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนวัดยางทองสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ได้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ห้องสมุดต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพ...

อ่านต่อ.. »


ดูงานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนบ้านปากบาง

วันนี้ทางคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4,โรงเรียนบ้านทางควายและโรงเรียนบ้านสุเหร่า สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ได้มาศึกษา...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

ค้นหา

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022l.gif


จ่ายภาษีออนไลน์

4WfzMa.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ใหม่


TV Muslim


Facebook


นาฬิกา


สอบงานราชการ


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


ราคาทอง